Home » Recyklace skla

RECYKLING SKLA

Recykling skla to není nic jiného než řádné nakládání s odpady. Sklo nepředstavuje vzhledem ke své stavbě a chemickému složení nebezpečí pro své okolí, jedinou zátěží související s využíváním skla je to, že se nerozkládá a na skládkách se hromadí a přetrvává.

Nicméně však technologický pokrok dnes umožňuje až 100% ekologické a ekonomické hospodaření se skleněným odpadem. Sklo je jediným uměle vytvořeným materiálem, který je schopen mnohonásobné recyklace a přitom neztrácí své vlastnosti.

Každý druh skleněných střepů má vlastní recyklační proces tzn. zpracování. V případě obalových odpadů tento proces začíná u spotřebitele, který třídí odpad z ohledu na jeho barvu, a proto je do naprosté většiny kontejnerů označených bílou barvou vhozeno bezbarvé sklo a do kontejnerů označených zelenou barvou barevné sklo. Úkolem recyklingových firem přebírajících tento odpad je oddělení cizích materiálů, především kovových a plastových zbytků po zátkách (např. na některých krčcích lahví). Toto sklo pak prochází procesy mytí, sušení a drcení, aby bylo možné získat zrnitost menší než 35 mm.

Je důležité, aby bylo sklo již v počáteční fázi recyklace odděleno od veškerých cizích elementů jako jsou keramika, kamení, půda, uhlí apod. Skleněné střepy musí být skladovány na zpevněných prostranstvích a nejlépe v k tomu uzpůsobených kontejnerech. Tímto způsobem uskladnění máme jistotu, že skleněný odpad neobsahuje žádné nečistoty.

Důležitou etapou v recyklingu skleněného odpadu je oddělení plochého skla od skla obalového. Druhy skel se od sebe liší chemickým složením, jinou teplotou tání (u plochého skla je vyšší). Z tohoto důvodu je obalové sklo předáváno do skláren obalového skla a ploché sklo do skláren skel okenních. Opětovné využití skleněného odpadu umožňuje šetřit primární sklářské suroviny jako: písek, soda a vápenná moučka, snižovat výrobní náklady a menší spotřebu tepelné energie. To dále ovlivňuje snížení emisí CO2, SO CL, F, prachu a NOX. Kromě toho použití skleněných střepů prodlužuje životnost sklářských pecí.

Skleněné střepy lze rovněž využívat při produkci:

 • skleněných vláken, rohoží, izolačních desek a laminátů,
 • pěnového skla,
 • skleněných mikrokuliček,
 • cementu,
 • skleněné drtě, mouček,
 • pórovitých materiálů.

35mm.

SKLENĚNÉ ODPADY

Sklo je bezpochyby jedním z nejdůležitějších uměle vytvořených materiálů, které nacházejí uplatnění téměř v každé oblasti našeho života. Je to jediný materiál, který má takové unikátní vlastnosti jako že např. neztrácí své vlastnosti i přesto, že je mnohokrát opětovně zpracováván, umožňuje řadu možností recyklování a co je nejdůležitější, je velmi užitečné jak z hlediska ekonomického tak i ekologického.

Součástí používání skla, ať ve výrobním procesu či v každodenním životě, je vznik skleněného odpadu. Podle zákona z 14. prosince 2012 o odpadech (Sb., z 2013, pol. 21) je to označení pro každou substanci nebo předmět, které se držitel zbavuje, má v úmyslu se jí zbavit nebo kterých je povinen se zbavit. Skleněný odpad lze, v souladu s Nařízením ministra financí o katalogu odpadů, zařadit do jedné ze šesti kategorií: 10 – odpady z tepelných procesů, 15 – obalové odpady, sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené, 16 – odpady jinak neurčené, 17 – stavební a demoliční odpady stavebních objektů a silniční infrastruktury, 19 – odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a pro průmyslové účely, 20 – komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru.

KLASIFIKACE SKLENĚNÉHO ODPADU

Kód Název odpadu Druh odpadu
10 11 12 Odpadové sklo z procesu tvrzení a produkce skla Odpadové sklo jiné než uvedené v 10 11 11
15 01 07 Láhve, sklenice apod. Obalové sklo
16 01 20 Automobilová skla Sklo
17 02 02 Okenní, dveřní skla Sklo
19 12 05 Odpady z mechanického opracování odpadů Sklo
20 01 02 Odpady z komunálního sektoru Sklo

CHARAKTERISTIKA SKLENĚNÉHO ODPADU

Skleněný odpad s kódem 10 11 12
to je odpad vznikající ve sklárnách a sklozpracujících podnicích (řezání, broušení, tvrzení apod.). Skleněné střepy vznikající tímto způsobem jsou vzhledem k podobnému chemickému složení a barvě odpovídající druhu produkce vráceny do technologického procesu produkce skla.

Skleněný odpad s kódem 15 01 07
to je obalový odpad neboli láhve, sklenice. Takové skleněné střepy vznikají jak v domácnostech tak např. v podnicích zabývajících se zpracováváním ovoce a zeleniny, v pivovarech apod.

Skleněný odpad s kódem 16 01 20
to je odpad z automobilových skel vznikající v důsledku demontáže, prohlídky a údržby vozidel.

Skleněný odpad s kódem 17 02 02
to je odpad plochého skla (float) např. z oken, dveří, fasádních prvků. Vzniká v průběhu oprav a demontáže objektů.

Skleněný odpad s kódem 19 12 05
to je odpad vznikající z mechanického opracování skla (např. manuální opracování, třídění, drcení, granulování).

Skleněný odpad s kódem 20 01 02
to je odpad pocházející hlavně ze selektivního sběru.

Firma Artglas Recykling se zabývá sběrem téměř každého druhu skleněných střepů. A tak k hlavním skleněným odpadům, které získáváme, můžeme zařadit:

 • sklo tabulové (float),
 • sklo tvrzené,
 • sklo obalové,
 • sklo lepené,
 • sklo VSG,
 • autoskla,
 • sklo bezpečnostní vyztužené,
 • sklo laminované.

Prioritou firmy jsou skleněné střepy pocházející z tabulového skla…

Firma Artglas Recykling rovněž sbírá odpady pocházející z demontáže autoskel. Autoskla putují do firmy zabývající se jejich recyklací, kde jsou podrobeny procesu dalšího zpracování odpadu.

V případě skleněných střepů obalových spolupracujeme s podnikateli, kteří nakládají s tříděným sběrem odpadů, pivovary, lihovary (polmosy), podniky zpracovávající ovoce a zeleninu. Skleněné střepy získané tímto způsobem jsou tříděny s ohledem na barvu, a tak rozlišujeme:

 • sklo čiré,
 • sklo hnědé,
 • sklo zelené,
 • mix.

SKLENĚNÁ MOUČKA

Skleněné střepy obalové se dostávají do závodu
zabývajícího se recyklací, následně jsou podrobeny
procesům drcení na frakci menší než 55 mm

 

VÍCE

MĄCZKA SZKLANA

Skleněné střepy obalové se dostávají do závodu zabývajícího se recyklací, následně jsou podrobeny procesům drcení na frakci menší než 55 mm. Další etapou je oddělení cizích těles, mj. kapslí, kovových uzávěrů, různého druhu zátek z plastů a gumy.

V souvislosti s tím, že obalové sklo je znečištěno rovněž nejrůznějšími potravinovými prostředky a chemikáliemi, je podrobeno procesu mytí a sušení. Teprve takováto surovina putuje do sklářské huti.

Firma Artglas Recykling klade velký důraz na správné skladování veškerých skleněných odpadů.

Podloží, na kterém jsou skleněné střepy skladovány, musí být vhodně připraveny, tzn. zpevněny a bez nečistot typu hlína, písek, kameny a jiné. Sklo, které získáváme, není skladováno s jinými odpady, takovými jako např. šrot. Automobily přepravující skleněné střepy jsou příslušně přizpůsobovány.

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040