Home » Riciclaggio del vetro

RICICLAGGIO DEL VETRO

Il riciclaggio del vetro non è altro che una corretta gestione dei rifiuti. Il vetro a causa della sua struttura e la composizione chimica non rappresenta una minaccia per l’ambiente, l’unico problema associato con l’uso del vetro è il fatto che non si decompone e può accumularsi sulle discariche dei rifiuti.

Ogni tipo dei rottami di vetro ha il proprio processo di riciclaggio cioè di recupero. Nel caso di rifiuti di imballaggio, questo processo inizia con il consumatore, che separa i rifiuti secondo il colore, e quindi principalmente nei contenitori contrassegnati con il colore bianco metterà il vetro trasparente e nei contenitori contrassegnati con il colore verde – il vetro colorato. Il compito delle aziende di riciclaggio che si occupano di questo rifiuto è quello di separare i corpi estranei, principalmente gli elementi di metallo, i residui del tappo, e gli elementi plastici (che si trovano p.es. nei colli di alcune bottiglie). Tale vetro è sottoposto ai processi di lavaggio, di asciugamento e di frantumazione in modo da ottenere una frazione inferiore a 35 mm.

E’ importante che il vetro già nelle prime fasi del riciclo sia separato da qualsiasi tipo di corpi estranei, tali come, tra gli altri, frammenti di ceramica, pietra, terra, carbone, ecc. Lo stoccaggio del rottame di vetro dovrebbe essere fatto sulle piazze pavimentate e preferibilmente nei contenitori speciali. In questo modo siamo sicuri che fra il rottame di vetro non ci sono altre impurità.

Un passo importante nel riciclaggio del vetro usato è la separazione del vetro piano (float o altrimenti il vetro per finestre o per l’edilizia) e del vetro per imballi. I diversi tipi di vetro hanno la composizione chimica differente e perciò hanno un diverso punto di fusione (più alto nel caso del vetro piano). Ecco perché il vetro per imballi viene trasferito alle vetrerie che producono il vetro per imballi ed il vetro piano alle vetrerie che producono il vetro per finestre. Il riutilizzo di scarti di vetro permette di risparmiare le materie prime del vetraio come sabbia, soda e polvere di calcio, abbassando i costi di produzione e riducendo la richiesta di energia termica. Questo a sua volta riduce le emissioni di CO2, SO Cl, F, NOx e polveri. Inoltre, l’uso di rottame di vetro prolunga la vita utile di altiforni.

Il rottame di vetro può essere utilizzato anche nella produzione di:

  • fibre di vetro, e tappetini, pannelli isolanti e laminati,
  • vetro espanso,
  • microsfere di vetro,
  • cemento,
  • graniglia, polvere di vetro,
  • materiali porosi.

ODPADY SZKLANE

Bez wątpienia szkło jest jednym z najważniejszych tworzyw sztucznych znajdujących zastosowanie w niemalże każdej dziedzinie naszego życia.

Jest to jedyny materiał posiadający takie unikalne cechy jak np. nietracenie swoich właściwości pomimo wielokrotnego przetwarzania, posiada wiele opcji recyklingu a co najważniejsze jest bardzo korzystne zarówno z punktu ekonomicznego jak i ekologicznego.

Wraz z wykorzystywaniem szkła, czy to w procesie produkcji czy to w stosowaniu w życiu codziennym, powstają odpady szklane. W myśl Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 poz.21), oznaczają one każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się których jest zobowiązany.

Odpady szklane, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie katalogu odpadów, można zakwalifikować do jednej z sześciu kategorii: 10 – odpady z procesów termicznych, 15 – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, 16 – odpady nieujęte w innych grupach, 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowalnych oraz infrastruktury drogowej, 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczania ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych, 20 – odpady komunalne z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

KLASYFIKACJA ODPADÓW SZKLANYCH

Kod Nazwa odpadu Rodzaj odpadu
10 11 12 Szkło odpadowe z procesów hartowania i produkcji szkła Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
15 01 07 Butelki, słoiki itp. Opakowania ze szkła
16 01 20 Szyby samochodowe Szkło
17 02 02 Szyby okienne, drzwiowe Szkło
19 12 05 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów Szkło
20 01 02 Odpady z sektora komunalnego Szkło

CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW SZKLANYCH

Odpad szklany o kodzie 10 11 12
to odpad powstający w hutach szkła oraz w zakładach przetwarzających szkło (cięcie, szlifowanie, hartowanie itp.). Powstająca w ten sposób stłuczka szklana, ze względu na podobny skąd chemiczny oraz kolor odpowiadający rodzajowi produkcji jest zwracana do procesu technologicznego produkcji szkła.

Odpad szklany o kodzie 15 01 07
to odpady opakowaniowe czyli butelki, słoiki. Stłuczka taka powstaje zarówno w gospodarstwach domowych oraz np. w zakładach zajmujących się przetwórstwem owocowo-warzywnym, browarach, itp.

Odpady szklane o kodzie 16 01 20
to odpady z szyb samochodowych powstające z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów.

Odpady szklane o kodzie 17 02 02
to odpady szkła płaskiego (float) np. z okien, drzwi, elementów elewacyjnych. Powstają w trakcie remontów oraz demontażu obiektów.

Odpady szklane o kodzie 19 12 05
to odpady powstające z mechanicznej obróbki szkła (np. obróbka ręczna, sortowanie, zgniatanie, granulowanie).

Odpady szklane o kodzie 20 01 02
to odpady pochodzące głównie z selektywnej zbiórki.

Kościuszki 28
68-131 Wymiarki,  Lubuskie
NIP: 924-114-09-19
REGON: 971272040